Privacy Policy

Wij zijn net zoals u erg bezorgd over de veiligheid van uw privacy, desalniettemin kunnen wij alleen goed functioneren dor gebruik te maken van uw aangeleverde persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Hair Science Institute B.V Website: www.hasci.com Inschrijfnummer KvK: 062614207 BTW-nummer: NL855321921B01

2. Cookies

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)

  • om uw voorkeuren te registreren.
  • om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan.
  • om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden.
  • om u relevantie advertenties te kunnen tonen, na uw bezoek aan onze website.
  • om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertenties ontvangt.
  • om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.

 

3. E-mailadres

Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

4. Postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie en stukken die op u persoonlijk betrekking hebben.

5. Telefoonnummer

Tenzij u te kennen heeft gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met u opnemen om u te informeren over producten en diensten. Bij ieder gesprek wordt u gewezen op de mogelijkheid zich hier tegen te verzetten en zich te laten registreren in het bel-me-niet-register.

6. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien: de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

  • de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
  • de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  • de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
  • u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

 

7. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

8. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

9. Veiligheid opslag van gegevens

Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software. Minimaal 2 maal per jaar wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10. Indien u uw persoonlijke gegevens verwijderd wilt zien, kunt u een mail sturen naar: hsiavg@hasci.com, en worden uw gegevens op uw verzoek verwijderd.

10. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres; hsiavg@hasci.com

11. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen: Op het volgende e-mailadres: info@hasci.com Op het volgende telefoonnummer: 31(0)43 6018101 Op het volgende adres: Caldenborghlaan 45, 6226 BS Maastricht Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.